24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ... Με την πένα του δημοσιογράφου Απόστολου Λάγιου

17/7/17

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Βεβαίωση κάλυψης ετήσιας δαπάνης βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας

4. Κατάρτιση των όρων  του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΑΣΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης για τηλειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Κατερίνης με τον ΦΟΔΣΑ Κ.Μ. και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας τουδιαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων-προσφυγών

5. Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης"προϋπολογισμού 28.225,81 ευρώ εκτός ΦΠΑ

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες τουδήμου

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του ΔήμουΟ Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου