24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ... Με την πένα του δημοσιογράφου Απόστολου Λάγιου

28/7/17

Χωρίς POS όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν συναλλάσσονται με ιδιώτες

Ερμηνευτική εγκύκλιο για την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (ΡΟS), εξέδωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.


Υπόχρεοι αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνονται στη λίστα της Κ.Υ.Α. 45231/27.4.2017 και συναλλάσσονται με ιδιώτες καταναλωτές.

Δεν υποχρεούνται σε προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων POS οι επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές εταιρείες) που δεν έχουν συναλλαγές με ιδιώτες αλλά συναλλάσσονται αποκλειστικά με άλλες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν διαθέτουν έναν από τους εν λόγω Κ.Α.Δ.

Ουσιαστικά δεν υποχρεούνται σε POS όσοι εργάζονται με μπλοκάκι, αλλά και όσοι δεν κάνουν λιανική πώληση, δηλαδή, δεν έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή - πολίτη.

Ουσιαστικά κεί που συντρέχουν οι λόγοι των μισθωτών υπηρεσιών οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν POS. Οι εργαζόμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μπλοκάκι, δηλαδή επί της ουσίας αυτοί που έχουν εργασία σε 2 ή 3 εργοδότες δεν υποχρεούνται να έχουν POS. Εφόσον η εργασία τους είναι με επιχειρηματίες και κάνουν τις δοσοληψίες μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δεν είναι απαραίτητο το POS.

Το POS είναι για τις περιπτώσεις που υπάρχει καταναλωτής ή υπάρχει παροχή υπηρεσίας στους πολίτες.

Δεν έχει υποχρέωση για παράδειγμα ο μηχανικός που δουλεύει σε δύο εταιρείες και που στις δύο εταιρείες, επί της ουσίας, είναι μισθωτή η εργασία του.

Τι λέει η νέα εγκύκλιος

Αποδεκτές είναι όλες οι διαθέσιμες συσκευές όπως ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS, μέθοδοι και εφαρμογές όπως Virtual POS, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς αυτή

Οι υπόχρεοι οφείλουν να αποδέχονται κάρτες Visa, Master Card, Maestro, Union Pay, ενώ προαιρετικά (δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική η αποδοχή τους) κάρτες Diners, Discover και American Express

Οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A' 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.

Όσοι φορολογούμενοι από τις 27.4.2017 και μετά, διαθέτουν έναν Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην λίστα της παραπάνω Κ.Υ.Α., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.7.2017 και μετά.

Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από τις 27.6.2017 έως τις 27.7.2017 και διαθέτουν έναν Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην λίστα της παραπάνω Κ.Υ.Α. υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) από τις 27.8.2017 και μετά.

Όσοι φορολογούμενοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας από 28.7.2017 και μετά και διαθέτουν έναν Κ.Α.Δ. από αυτούς που αναφέρονται στην λίστα της παραπάνω Κ.Υ.Α. ή έχουν ήδη ενεργή δραστηριότητα (έχοντας δηλώσει Κ.Α.Δ. που δεν είναι στη λίστα) και προβούν από την ίδια ημερομηνία και μετά σε σχετική μεταβολή δηλώνοντας έναν σχετικό με υποχρέωση Κ.Α.Δ., υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (POS) εντός μηνός από την έναρξη δραστηριότητάς τους ή από τη σχετική μεταβολή.

Στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται εντός των οριζόμενων προθεσμιών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν:

Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.
Δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους υπόχρεους, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Δεν επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους υπόχρεους που έχουν υποβάλει αίτημα πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός το οποίο βεβαιώνεται εγγράφως
Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη τεχνικών αντικειμενικών δυσκολιών, τεκμηριωμένης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της σχετικής Κ.Υ.Α. από τους υπόχρεους, λαμβάνεται υπ' όψη κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
Στους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών και δεν προβαίνουν στην ενημέρωση των καταναλωτών κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου