24ωρες... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ... Με την πένα του δημοσιογράφου Απόστολου Λάγιου

14/6/18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (8η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Εφήβων – Νεανίδων
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ                                                                                                                                                                                             

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι

Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 685/2016 απόφασης Δ.Σ. ορθή επανάληψη, (όπως τροποποιήθηκε με την 109/2018 απόφαση Δ.Σ.) όσον αφορά στον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου στην Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Λήψη απόφασης σχετικά με τη λήξη της συμβατικής σχέσης μίσθωσης 500τ.μ. περίπου στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δήμου Κατερίνης από την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πρώην ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε δημοτικό ακίνητο, που εκμισθώνει η εταιρεία ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 3.230τ.μ. έως 5.000τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ για το έτος 2018
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Τροποποίηση της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 28391/4.7.2017 μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Τσιόνογλου Νεκτάριου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων», ως προς τη διάρκεια
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης για τη διοργάνωση προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018, σε συνδιοργάνωση με το «Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης», ύστερα από πρόταση της Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης οδοστρώματος λόγω φθοράς από όμβρια στην Τ.Κ. Κούκου» (Α.Μ 58/2015)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του έργου «Μέτρα προστασίας από φερτά και όμβρια περιμετρικά του ποδοσφαιρικού γηπέδου Τ.Κ. Καταλωνίων» (Α.Μ.57/2015)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης (Βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών) της παροχής υπηρεσίας «Εργασία εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού λόγω ασφάλειας από κλοπές στην περιοχή του αμαξοστασίου Τ.Κ. Γανόχωρας» (Α.Μ. 1/2018)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Διόρθωση απόφασης ΔΣ 244/2018 για την εγκεκριμένη πράξη «Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” με τίτλο «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Κατερίνης» και κωδικό 093.2C
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης σε Προτάσεις Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-B Adriatic- Ionian – ADRION 2014 -2020»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 02/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς  του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ. 17771/29-5-2018  σύμβασης, ποσού 87.824,90 ευρώ εκτός του ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  (LIFEGUARD PATROL),  που αφορά την εκτέλεση της εργασίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης 2018» προϋπολογισμού 87.824,90  ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 4/2018)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

Τροποποίηση και προσθήκη περίπτωσης στην αριθμ. 99/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Κατάργηση των ανενεργών Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με την παρ.4 του Ν.3463/2006, και συγχώνευση των υπολοίπων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου σε ένα (1), με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης», σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10” (ΦΕΚ 1009/26.05.2011, τεύχος Β)
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ                                                                                                                                                                                             

Τροποποίηση της 637/2014 απόφασης Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε με την 528/2017 απόφαση Δ.Σ.) με θέμα «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου

Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: : Γεώργιος Ίτσιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κατερίνης

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου